Členství ve společnosti Sččp

Členem společnosti může být jak fyzická, tak i právnická osoba z ČR nebo Číny (organizace, instituce, družstvo, klub apod.), která se ztotožňuje se stanovami Společnosti. Výbor Společnosti schvaluje přijetí za člena na základě jeho písemné přihlášky na emailovou adresu info@sccp.cz

Každý člen Společnosti má právo zúčastnit se schůzí, akcí a činností konaných Společností, volit, být volen do všech orgánů Společnosti, podávat návrhy, podněty, stížnosti apod. Je povinen respektovat stanovy Společnosti, aktivně přispívat k její činnosti, plnit řádně a včas příspěvky, plnit usnesení orgánů Společnosti. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci Společnosti.