Membership

Členem společnosti může být jak fyzická, tak i právnická osoba z ČR nebo Číny (organizace, instituce, družstvo, klub apod.), která se ztotožňuje se stanovami Společnosti. Výbor Společnosti schvaluje přijetí za člena na základě jeho písemné přihlášky. Členství ve Společnosti je dobrovolné. Fyzická osoba musí v době podání přihlášky dosáhnout osmnáctého roku věku.

Každý člen Společnosti má právo zúčastnit se schůzí, akcí a činností konaných Společností, volit, být volen do všech orgánů Společnosti, podávat návrhy, podněty, stížnosti apod. Je povinen respektovat stanovy Společnosti, aktivně přispívat k její činnosti, plnit řádně a včas příspěvky, plnit usnesení orgánů Společnosti. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci Společnosti.